TemplariuszeArtykułyKrucjatyLinkiStowarzyszenie Szlak TemplariuszySłowniki Szlaku TemplariuszyBadania archeologiczne
strona głównamapa serwisugalerie projektyplatformy interaktywneczatdownloadskontaktenglishogłoszenia
wyszukiwarka

Szlak Templariuszy
Platforma interaktywna

        << powrót

Kontynuacja dyskusji - na nowych platformach.

| STRONA: 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Wpis zamieszczony dnia: 2005-10-25, o godzinie: 12:39:02.
Od: braad
E-mail: braad@templariusze.org

Identyfikator: 34
              omyślmy jeszcze nad działalnoscią, zwłaszcza odpłatną. Proponuje ogranizowanie turniejów rycerskich, możliwe jeszcze jakiś gospód (domów), nie wiem co jeszcze. trzeba by to przemyśleć i zakwalifikować do PKD.
                                                                                                                                   ozdrawiam
                                                                                                                                   raad
              ps obrze, że wsród nas są praktycy. Proponuje aby osoby, które pokryją koszt rejestracji (można też w jakiejś częsci liczyć na mnie) miały odliczone te pieniądze ze składek członkowskich. No i nie wyobrażam sobie, aby członkowie stowarzyszenia, kiedy otrzyma ono status organizacji pożytku publicznego, nie przekazywali 1 % podatku na jego rzecz.

Wpis zamieszczony dnia: 2005-10-25, o godzinie: 09:06:57.
Od: dojarka
E-mail:

Identyfikator: 33
A może cele zapisać tak:

„Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności: naukowej i oświatowej, działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ze szczególnym uwzględnienie ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego miejsc związanych z obecnością zakonu rycerskiego templariuszy, wspierania inicjatyw społecznych, działań służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i materialnemu społeczności lokalnej, stwarzających możliwość świadomego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa i państwa, działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, jak również na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży...”


Jeśli chodzi o rodzaje działalności, to wydaje mi się, że trzeba szukać wśród następujących rodzajów działalności według PKD:

22.11.Z Wydawanie książek
22.12.Z Wydawanie gazet
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych
92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych

Jeśli chodzi o sam opis rodzajów działalności w statucie, to można to zrobić dwojako:
albo zacytować wprost brzmienie określonego rodzaju działalności zgodnie z PKD, albo podać własny opis działalności, przyporządkowując go do odpowiedniego kodu, np. prowadzenie agencji towarzyskiej mieści się w kodzie 93.05.Zn (całkowicie poważnie!), opisanym w jako działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, czyli wtedy piszemy: prowadzanie agencji towarzyskiej 93.05.Z.

Można oczywiście część rodzajów opisać zgodnie z pierwszą metodą, a część zgodnie z drugą.

Jeśli chodzi o podział na działalność odpłatną i nieodpłatną, to mogą się one pokrywać, np. organizowanie imprez kulturalnych może mieć charakter nieodpłatny, jak i odpłatny (bilety).

Konflikt mógłby wystąpić w przypadku działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, które nie mogą się pokrywać. Ponieważ stowarzyszenie ma nie prowadzić działalności gospodarczej, więc problem odpada.

Pozdrawiam


Wpis zamieszczony dnia: 2005-10-24, o godzinie: 16:37:53.
Od: maciej
E-mail: maciej@templariusze.org

Identyfikator: 32
Na razie jestem na etapie proponowania celów i sposobów działania stowarzyszenia.
Zacytuję kilka punktów. Niektóre kończę wielokropkiem:

"Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności: naukowej i oświatowej, działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierania inicjatyw społecznych, działań służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i materialnemu społeczności lokalnej, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży...

(można tu też rozważyć - jak proponują dojarka i braad - podtrzymywanie tradycji narodowej i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej u kulturowej,
ochronę dziedzictwa przyrodniczego, ewentualnie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego.
Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
- współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami samorządowymi i lokalnymi
- działania związane z ochroną zabytków kultury i środowiska
- promowanie w mediach działań naukowych, kulturalnych i turystycznych związanych z działalnością Stowarzyszenia
- koordynownie działań organizacyjnych imprez kulturalnych, koncertowych, artystycznych, naukowych, edukacyjnych i oświatowych
- koordynowanie działań związanych z wytyczeniem i organizacją Szlaku Templariuszy
- ...
Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
- działalność wydawnicza (albumy, periodyki, prospekty i przewodniki związane z historią miejsc Szlaku Templariuszy i działalnością templariuszy)
- działalność naukowa - kwerendy historyczne, prelekcje na sesjach naukowych...
- ...
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami instytucjami naukowymi i kulturalnymi, turystycznymi ...
§ 9
Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków oraz pomocy sympatyków i sponsorów.


§ 10
Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków."


a takim etapie teraz jestem. Poproszę o Wasze propozycje albo naprawienie moich błędów (mam wątpliwości co ma być nieodpłatną a co może być odpłatną formą statutowej działalności stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego)

Pozdrawiam
Maciej Sałański

Wpis zamieszczony dnia: 2005-10-24, o godzinie: 11:58:16.
Od: beniamin
E-mail: beniaminankhlevi@interia.pl

Identyfikator: 31
Witam serdecznie,
zakładałem w swoim życiu kilka stowarzyszeń, myślę, że byłbym przydatny, tym bardziej, że akurat TO STOWARZYSZENIE było by najbliższe mojemu sercu. A szukając długo, kupiłem wreszcie małą posiadłość na templariuszowskiej Ziemi Bańskiej, gdzie obcuję z prawowitymi jej właścicielami.

Wpis zamieszczony dnia: 2005-10-23, o godzinie: 21:51:33.
Od: BES
E-mail:

Identyfikator: 30
Popieram, obok prowadzenia Szlaku templariuszy w wersji www, powinno się wydawac czasopismo, najlepiek kwartalnik, lub nieregularnik... Wydanie jednego numeru to koszt ok. 3000 zł.
Moznaby nabyc powazne teksty od roznych fachowcow, czyli specjalistyczne, niszowe pismo dotyczace historie zakonu templariuszy, podobne funkcjonuja we Francji :)
Pozdrawiam. BES.

Wpis zamieszczony dnia: 2005-10-21, o godzinie: 15:10:35.
Od: dojarka
E-mail:

Identyfikator: 29
rozważyć dorzucenie, chciałem oczywiście napisać
pozdrawiam

Wpis zamieszczony dnia: 2005-10-21, o godzinie: 14:58:32.
Od: dojarka
E-mail:

Identyfikator: 28
Do tej listy można jeszcze rozważyć podtrzymywanie tradycji narodowej i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej u kulturowej,
ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
rozwijanie kontaktów i współpracy mięzy spłeczeństwami.

Tylko uwaga: organizacja (w tym wypadku stowarzyszenie) nie staje się organizacją pożytku publicznego tylko przez sam faklt wpisania odpowiednich zapisów do statutu. Art. 20 pkt. 1 ustawy o działaności pożytku publicznego i wolontariacie mówi, że "organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmioty (...) jeżeli prowadzą działaność statutową na rzecz ogłu społeczeństwa (...)"
Oznacza to, że ta działanoość musi być faktycznie wykonywana.
Czyli procedura powinna być następująca:
krok 1: rejestracja stowarzyszenia - z uwzględnieniem w statucie wymogów, jaki obligatoryjnie musi spełniać organozacja pożytku publicznego,
krok 2: po zarejestrowaniu (przypominam, że stowarszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru) - faktyczne prowadzenie przez stwoarzyszenie dzialaności pożytku publicznego
krok 3: zarejestrowanie osiągnięcia przez stowarzuszenie statutusu organizacji pożytku publicznego; do wniosku dołącza się dowody faktycznego wykonywania działalności pożytku publicznego. Sąd sprawdza nie tylko zapisy statutu w tym zakresie, ale bada też dowody wykonywania działalności o tym charakterze.

Tak generalnie wygląda teoria i jest ona zgodna z praktyką warszawskiego sądu rejestrowego. Może w innych sądach jest inaczej - tego nie wiem.
Pozdrawiam


Wpis zamieszczony dnia: 2005-10-21, o godzinie: 14:28:39.
Od:
E-mail:

Identyfikator: 27
łaśnie mam przed sobą świeżo wyporzyczony egzemplarz książki "Organizacje pożytku publicznego" autorstwa Andrzeja Celarskiego wydawnictwa LexisNexis. Na razie zapoznaję się z nią, ale już wiem, że:
towarzyszenie mające osobowość prawną może być organizacją pożytku publicznego
ożemy spełniać następujące, wymienione w ustawie, zadania z zakresu (i to by nas kwalifikowało do organizacji pożytku publicznego):
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- nauki, edukacji, ośwaity i wychowania
- krajoznawastwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
- kutlury , sztuki,, ochrony dóbr kultury i tradycji
- ewentualnie upowszecjnianie kultury fizycznej i sportu
tan prawny pozycji jest na 1 marca 2005
dezwę się po lekturze
raad

Wpis zamieszczony dnia: 2005-10-20, o godzinie: 13:29:22.
Od: Maciej Sałański
E-mail: maciej@templariusze.org

Identyfikator: 26
Otrzymałem i studiuję przykładowy statut stowarzyszenia oraz niezbędne przepisy nas dotyczące.

Myślę, że najwyższy czas zaproponować swój udział w grupie inicjatywnej Szlaku Templariuszy w wersji "Stowarzyszenie".

Bardzo proszę o zgłaszanie propozycji uczestnictwa w pracach przygotowawczych, lub zgłoszenie swojego poparcia poprzez akces do grupy inicjatywnej stowarzyszenia:
szlak@templariusze.org
lub na mój e-mail podany powyżej.

Pozdrawiam
Maciej

Wpis zamieszczony dnia: 2005-10-19, o godzinie: 10:41:10.
Od: dojarka
E-mail:

Identyfikator: 25
Prostuję mój poprzedni wpis: osoba prawna może być tylko członkiem WSPIERAJĄCYM stowarzyszenia. Członkostwo honowrowe nie jest uregulowane w ustawie i stsowarzyszenie może samo ustalić zasady jego przyznawania.
Przepraszam, ciut się zamotałem.
Pozdrawiam

początek strony
e-mail

Platformy interaktywne

projekt:   BeneAkebe copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy 1998-2020 Made with a Mac