Stowarzyszenie Szlak Templariuszy zostało zarejestrowane 10 lipca 2006 r.

Stowarzyszenie Szlak Templariuszy
Chwarszczany 4b, 74-407 Boleszkowice
KRS 0000260089
REGON: 140609936
NIP: 5342377070

Nr rachunku:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Dębnie
03 1240 3552 1111 0010 6979 5245

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od 23 października 2014 roku

 

Skład Zarządu:
Tomasz Sajko - przezes Zarządu
Jarosław Kołacz
Błażej Skaziński

Skład Rady:
Anna Maria Domosławska
Bartłomiej Krzysztof Radecki (braad)

Sylwia Chalimoniuk

 

WYCIĄG ZE STATUTU
Stowarzyszenia Szlak Templariuszy

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie działalności:
1. naukowej i oświatowej, działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego miejsc związanych z obecnością zakonu rycerskiego templariuszy,
2. wspieranie inicjatyw społecznych, działań służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i materialnemu społeczności lokalnej, stwarzających możliwość świadomego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa i państwa,
3. działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, jak również na rzecz integracji europejskiej,
4. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, krajoznawstwa oraz wypoczynku.

§ 9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatne:

a. propagowanie i popularyzację wiedzy o zabytkach kultury materialnej i niematerialnej, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa (PKD 92.31.F),
b. inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii (PKD 73.20.F),
c. inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 73.20.G),
d. organizowanie, prowadzenie konferencji, kursów i seminariów na temat historii, archeologii oraz kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 80.42.B),
e. organizowanie koncertów i imprez muzycznych (PKD 92.31.C),
f. organizowanie wystaw, urządzanie konkursów i festiwali (PKD 92.31.E),
g. zarządzanie dobrami kultury i zabytkami (PKD 92.32.Z),
h. wydawanie książek (PKD 22.11.Z),
i. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
j. prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej (PKD 22.15.Z),
k. reprodukowanie komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),
l. organizowanie wypraw, obozów oraz imprez krajoznawczych i sportowych (PKD 92.62.Z),

oraz nieodpłatne:

a. konserwowanie i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych (PKD 92.52.B),
b. propagowanie i popularyzację wiedzy o zabytkach kultury materialnej i niematerialnej, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa (PKD 92.31.F),
c. inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii (PKD 73.20.F),
d. inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 73.20.G),
e. prowadzenie portali internetowych (PKD 72.40.Z),
f. organizowanie, prowadzenie konferencji, kursów i seminariów na temat historii, - archeologii oraz kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 80.42.B),
g. organizowanie koncertów i imprez muzycznych (PKD 92.31.C),
h. organizowanie wystaw, urządzanie konkursów i festiwali (PKD 92.31.E),
i. wydawanie książek (PKD 22.11.Z),
j. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
k. prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej (PKD 22.15.Z),
l. reprodukowanie komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z).
m. organizowanie wypraw, obozów oraz imprez krajoznawczych i sportowych (PKD 92.62.Z),
n. prowadzenie działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 91.33.Z).

Zapraszamy do dyskusji na platformie "Szlak Templariuszy"

 

Pierwsze oficjalne działania organizowane lub współorganizowane przez Stowarzyszenie: 
- Festyn Historyczny Chwarszczany 2006 (18-20.08.2006);
- Koncert Spielleute Eygenart w kwietniu 2007 roku (w ramach Warsztatów Kultury Średniowiecznej w Parku Kulturowym Chwarszczany - 15.04.2007);
- Konferencja polsko-niemiecka "Zakony Rycerskie na ziemiach pogranicza" (22.06.2007);
- Festyn Historyczny Chwarszczany 2007 (17-19.08.2007);
- 13 października 1307-2007, Upadek zakonu templariuszy, Chwarszczany (13.10.2007);
- działania rekonstrukcyjne na terenie Parku Kulturowego Chwarszczany;
- finansowanie rekonstrukcji antropologicznej wyglądu tzw. "komandora" z komandorii w Rurce na podstawie zachowanego szkieletu;
- Festyn Historyczny Chwarszczany 2008 i Zakonny Obóz Rycerski (16-17.08.2007);
- Konwent Zakonów Rycerskich (wg Reguły zakonu templariuszy (5-8.08.2009);
- Proces Zakonu Templariuszy - wykład dra Mariana Małeckiego w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. (20.09.2009);